ADALET PROGRAMI

Ders İçerikleri

BİRİNCİ YARIYIL

 

ADL 101 – Anayasa Hukuku (Zorunlu)

Anayasa Hukuku, devlet kurumlarının kuruluş, işleyiş biçimlerini, yetki-görev ve sorumluluklarını; bireylerin hak, özgürlük ve ödevlerini inceleme konusu yapar. Tüm bu maddi içerik, “anayasa yargısı” adı verilen usuli güvencelerle yaşama geçirilir. Bu derste öğrencilere erkler ayrılığı, normlar hiyerarşisi, demokrasi, temel hak ve özgürlükler ve yargı denetimi gibi konular karşılaştırmalı bir perspektiften verilir.

Haftalık Ders İçeriği

1          Dersin tanıtımı

2          Anayasaların Ortaya Çıkışı ve Evrimi

3          Anayasa Yapımı ve Değiştirilmesi

4          Devlet, iktidar, egemenlik

5          Yatay Erkler Ayrılığı: Siyasal rejimler

6          Düşey Erkler Ayrılığı: Devlet Biçimleri

7          Demokrasi: Kuram ve Uygulama

8          Vize sınavı

9          Seçimler ve Siyasal Partiler

10        Özgürlükler Anayasa Hukuku: Hak ve Özgürlüklerin Kaynakları

11        Hak ve Özgürlüklerin Genel İlkeleri ve Güvenceleri

12        Anayasa Yargısının İşlevi Hakemlik ve Bekçilik

13        Hukuk Devleti

14        Anayasa Hukukunun Uluslararasılaşması ve Hukukun Üstünlüğü

15        Türkiye’de Yeni Anayasa Arayışları

16        Final sınavı

 

ADL 103 – Hukukun Temel Kavramları (Zorunlu)

Ders hukuk kavramlarına genel bir bakış sağlayarak, öğrenciye temel hukuk bilgisi verilmesini amaçlamaktadır. Bu doğrultuda hukukun tanımı ve türleri; hukukun toplumsal işlevi; özel hukuk ve kamu hukuku dalları; hukukun asli ve yardımcı kaynakları; hukuki eylem ve işlemler; hak kavramı ve türleri; hakların korunması ve Türk yargı teşkilatında hakların korunması gibi konular işlenmektedir.

Haftalık Ders İçeriği

1          Genel bilgiler: Hukukun tanımı ve türleri

2          Hukukun toplumsal işlevi, hukuk kurallarının yaptırım ve uygulama yönünden incelenmesi

3          Hukukun kollara ayrılması

4          Özel hukukun dalları

5          Hukukun kaynakları

6          Hukukun kaynakları

7          Hukukun yardımcı kaynakları, hukuki ilişkiler ve haklar

8          Vize

9          Hakkın konusu ve hakkın türleri ile hukuki ödev

10        Hakların çeşitli açılardan incelenmesi

11        Hukuki eylem ve işlemler

12        Hakların edinilmesi, iyiniyet kuralları ve hakların yitirilmesi

13        Hakların korunması ve ispat yükü

14        Türk yargılama teşkilatı: Adli ve idari yargı teşkilatları

15        Kanun yolları: İstinaf ve temyiz

16        Final

 

ADL 105 – Klavye Eğitimi I (Zorunlu)

Dersin amacı öğrencilere klavyenin etkin ve hızlı kullanımı öğretmektir. Bu doğrultuda; Türk klavyesinin öğretilmesi ile ilgili sistem çalışmaları yapılır; Öğrencinin hatasız ve seri yazması sağlanır ve son olarak yapılan çalışmalarla öğrencilerin gelişimi izlenir. Bunda belirli barajlar uygulanır. Birinci sınıflarda baraj dakikada 100 vuruş (Harf) net olarak istenir.

Haftalık Ders İçeriği

1          Niçin F klavye kullanmalıyız? F klavye kim tarafından bulunmuştur? F klavyenin avantajları nelerdir?

2          Temel sıra tuşlarının öğrenimi

3          T ve K harflerinin kullanımı

4          A ve Ü harflerinin kullanımı

5          Y ve Ş harflerinin kullanımı

6          L ve Y kullanımı,

7          Büyük harf tuşu kullanımı,

8          A ve I harfi kullanımı

9          K ve R harfi kullanımı

10        K ve S harfi kullanımı

11        A ve C harfi kullanımı

12        Nokta ve virgül kullanımı,

13        ; ve : kullanımı,

14        Genel tekrar (sınav öncesi)

 

ADL 107 – İngilizce I (Zorunlu)

Bu dersin amacı başlangıç (elementary) düzeyinde İngilizce dilbilgisine sahip öğrencileri alt-orta (pre-intermediate) düzeyine çıkarmaktır. Öğrencilerin okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerinin geliştirilmesi için temel İngilizce gramer ve kelime bilgilerinin yanı sıra diyaloglar ve sınıf içi etkinliklerle desteklenmiş, görsel ve işitsel materyalleri kullanarak etkin bir dil öğrenim müfredatı takip edilmesi bu dersin amaçlarıdır. Yeni başlayanlar için temel düzey İngilizce (zamanlar, sözcük bilgisi, cümle kuralları) anlatılmaktadır. “To be” fiili, possessive adjectives; questions and negatives; present simple tense; social expressions; informal letter; “there is”, “there are”, “how many”, “how much”, “this”, “that”; directions, prepositions of place; some, any, these, those; linking words; can, can’t, could, couldn’t;  formal letter; past simple tense; regular verbs, irregular verbs; silent letters; special occasions konuları ders içeriğinde yer almaktadır.

 

ADL 109 – Toplumsal Duyarlılık Projeleri (Zorunlu)

Bu dersle, öğrencilerimizin çeşitli toplumsal yardım kuruluşlarındaki faaliyetlere etkin bir şekilde katılmaları sağlanarak, toplumun farklı kesimlerinden ve farklı gelir gruplarından kişilerle (kadın, yaşlı ve çocuk) tanışmaları, onlara bilgi ve becerileri doğrultusunda yardım etmeleri ve çeşitli projelerle toplum içinde daha duyarlı ve sorumlu bireyler olarak yer almalarının sağlanması amaçlanmaktadır. Bu derste yürütülen toplumsal duyarlılık projeleri neticesinde öğrenciler toplumsal duyarlılık bilinci geliştirecekler, kişilik gelişimini devam ettirecek ve organize etme becerilerini geliştireceklerdir.

 

TÜR 101 – Türk Dili ve Edebiyatı I (Zorunlu)

Dilin tanımı, özellikleri, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, tarihi gelişimi, doğru kullanımı, yapısı ve işleyiş kuralları. Dilin tanımı. Dil-düşünce ve duygu bağlantısı. Dil-kültür ilişkisi: Kültür nedir? Kültürü oluşturan unsurlar ve özellikleri. Kültür değişmeleri. Dil-toplum ilişkisi. Yeryüzündeki diller. Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri. Türk dilinin gelişimi ve tarihî devreleri. Türk lehçe ve ağızları. Konuşma dili-yazı dili. Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları. Herhangi bir Türk lehçesine ait uygulama metni üzerinde çalışma veya lehçelere ait metinler üzerinde mukayeseli çalışma. İmla kuralları. Noktalama işaretleri. Kelime türetme (yapım ekleri) Sınav kâğıtları üzerinde görüşme, cevapların değerlendirilmesi. Herhangi bir konu üzerinde tartışma. Kavram karşılıkları belirlemenin yolları (türetme, birleştirme vd.). Sözlü ve yazılı anlatım. İyi bir anlatımın nitelikleri. Gözlem yapmak, düşünmek, okumak, anadilini iyi kullanmak. Konuşma yetersizlikleri. Türkçede vurgu; kelime vurgusu, grup vurgusu, cümle vurgusu. Karşılıklı konuşma, topluluk karşısında konuşma, toplantılar. Yazılı anlatım: cümle, paragraf. Anlatım türleri: hikâye etme, açıklama, tasvir yoluyla anlatım vd. Anlatım bozuklukları (Türkçe sınav ve kompozisyon kâğıtlarında görülen yanlışlarla televizyon, radyo, gazete vd. iletişim organlarında tespit edilen anlatım bozukluğu örnekleri). Kalıplaşmış anlatımlar: Atasözleri ve deyimler (Biçim ve kavram özellikleri). Diller arası alışveriş: Türkçenin tarihî ilişkileri, diller arası alışverişin kanalı, alıntı türleri.

 

AİİT 101 – Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi (Zorunlu)

  1. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin durumu; Birinci Dünya Savaşı öncesinde Avrupa’nın büyük devletlerinin durumu; Avrupalıların Türklerle ilgili politikaları, Şark Meselesi, Trablusgarp ve Balkan Savaşları; Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti’nin Savaşa Girmesi, Kafkasya ve Kanal Cepheleri; Irak ve Çanakkale Cepheleri, Çanakkale Savaşları’nın sonuçları, I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin paylaşma planları; Brest-Litowsk Antlaşması, Wilson prensipleri, Bulgaristan, Osmanlı Devleti, Almanya ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun ateşkes imzalaması; Paris Barış Konferansı ve savaşın sona ermesi, savaşın getirdiği ekonomik çöküntü ve işçi hareketleri; Mondros Mütarekesi, Azınlıkların faaliyetleri, Ordunun durumu, Damat Ferit Paşa hükümeti, İzmir’in işgali; İstanbul’dan Samsun’a uzanan yolda Mustafa Kemal, Kongreler, Misak-ı Milli’nin kabulü, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması. Milli Mücadele cepheleri, İstiklal Savaşı’nın mali kaynakları; Saltanatın kaldırılması, Lozan Antlaşması ve önemi, Türkiye İktisat Kongresi, Halk Fırkası’nın kurulması, Cumhuriyet’in ilanı; Laik hukuk sisteminin kurulması, sosyal ve kültürel yaşam, ekonomik gelişmeler, çağdaş eğitim ve bilim; Atatürk İlkeleri, tanımı ve doğası.

 

ADL 113 – Temel Bilgi Teknolojileri (Seçmeli)

Bilişim sistemleri, Microsoft Office yazılımlarının (Word, Excel, Power Point) etkin biçimde kullanılabilmesi, e-posta ve internet güvenliği konularında bilgi sahibi olunması, e-öğrenme, e-devlet gibi uygulamaların kullanılabilmesi.

Haftalık Ders İçeriği

1          Bilgisayarın tarihçesi, yapısı ve bileşenleri

2          İşletim sistemleri

3          Microsoft Office Yazılımları – Word

4          Microsoft Office Yazılımları – Excel

5          Microsoft Office Yazılımları – Power Point

6          E-posta sisteminin temel özellikleri

7          Internet kullanımı ve güvenliği

8          Vize

9          Ağ teknolojileri – bağlantı şekilleri

10        Bilgisayar türleri ve karşılaşılan sorunlar

11        Sosyal ağlar ve sosyal medya

12        Bilişim suçları, fikri haklar ve bilişim hukuku

13        E-öğrenme ve e-devlet uygulaması

14        Bilgisayar ağ ve güvenliği, kötü niyetli yazılımlar

15        Bilgisayar ağ ve güvenliği, kötü niyetli yazılımlar

16        Final

 

ADL 115 – Yargı Örgütü (Seçmeli)

Yargı kavramı; yargının önemi ve işlevi, hukuk devleti ve yargı erki; Türk yargı teşkilatının genel görünümü ve yargı çeşitleri (anayasa yargısı, adlî yargı, idarî yargı, seçim yargısı, hesap yargısı ve uyuşmazlık yargısı); bütün yargı çeşitlerini kapsayıcı olmak üzere yargılamaya egemen olan ilkeler ve yargı bağımsızlığı; yargılamaya doğrudan veya dolaylı katılan süjelerin tanıtımı; yargı teşkilatında yer alan hâkimler, savcılar, avukatlar ve kalem görevlileri;  yargı teşkilatı ile ilgili idari organlar ve diğer meslekler ve icra teşkilatı bu dersin konularını oluşturmaktadır.

 

ADL 117 – Mali Hukuk ve Mevzuat (Seçmeli)

Mali Hukuk ve Mevzuat dersi, Genel Bilgiler, Vergi Usul Hukuku, Vergi Ceza Hukuku ve Vergi Uyuşmazlıkları olmak üzere dört başlık altında Türk Vergi Sistemini ele almaktadır. Genel Bilgiler başlığı kapsamında “Vergi” kavramı ile verginin diğer mali yükümlerden ayırt edilmesi, Vergi Hukukunun hukuk düzeni içindeki yeri, anayasal temelleri ve kaynakları işlenmektedir. Vergi Usul Hukuku başlığı kapsamında ise; Vergi İdaresinin yapısı ve işleyişi; vergi yükümlülüğü ve sorumluluğu, vergiyi doğuran olay, verginin tarhı, verginin tebliği, verginin tahakkuku, verginin tahsili; Vergi Hukukunda süreler ve zamanaşımı; vergi yükümlülerinin ödevleri, Vergi İdaresinin yükümlüleri denetlemesi; yoklama, inceleme, arama, bilgi toplama; Vergi Hukukunda idari çözüm yolları, Vergi Hukukunda düzeltme, pişmanlık ve ıslah, uzlaşma, cezalarda indirim konuları ele alınmaktadır. Vergi Ceza Hukuku başlığı kapsamında ise Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenmiş olan idari ve adlî nitelikteki vergi cezaları sistematik bir şekilde incelenmektedir. Vergi Uyuşmazlıkları başlığı altında, vergi uyuşmazlıklarının nelerden ibaret olduğu ile bunların çözümünde kullanılan yargısal imkânların neler olduğu ortaya konulmaya çalışılmaktadır.

 

İKİNCİ YARIYIL

 

ADL 102 – Medeni Hukuk (Zorunlu)

Ders kapsamında öğrencilere Medeni Hukuk bilgisi verilmekte ve Kişiler Hukuku, Aile Hukuku, Eşya Hukuku, Miras Hukuku ve Borçlar Hukukunun temel ilkeleri öğretilmektedir. Bu kapsamda Medeni Hukukun anlamı ve konusu, yargıcın takdir yetkisi, hak kavramı ve hakların korunması mevzuları anlatıldıktan sonra Kişiler Hukuku kapsamında kişi ve kişilik kavramları; gerçek kişiler, kişinin ehliyetleri, kişilik hakkı, kişiliğin korunması, ad ve adın korunması; hısımlık; yerleşim yeri, kişisel durum kütükleri; tüzel kişiler, dernekler, vakıflar konuları anlatılmaktadır. Aile Hukuku bilgisi olarak aile kavramı ve Türk aile hukukuna egemen olan ilkeler; evlenme, evliliğin genel hükümleri, geçersizliği, iptali ve kendiliğinden sona ermesi; boşanma, soybağı; velayet, vesayet ve kayyımlık konuları anlatılmaktadır. Eşya Hukuku bilgisi kapsamında eşya hukukunun konusu; aynî hak kavramı ve unsurları, eşyanın tanımı ve çeşitleri, aynî haklara hâkim olan prensipler; zilyetlik ve tapu sicili; mülkiyet, taşınmaz mülkiyeti ve taşınır mülkiyeti konuları ele alınmaktadır. Miras Hukuku bilgisi kapsamında ise miras hukukunun temel kavramları; mirasçılar (yasal mirasçılar ve atanmış mirasçılar); ölüme bağlı tasarruflar konuları ele alınmaktadır. Borçlar Hukuku bilgisi kapsamında Borçlar Hukukuna hâkim olan ilkeler ve Borçlar Hukukunun temel kavramları; borcun kaynakları (sözleşme, haksız fiil ve sebepsiz zenginleşme) ve sözleşmelerden doğan borçlar konuları ele alınmaktadır.

 

ADL 104 – İdare ve İdari Yargılama Hukuku (Zorunlu)

Ders İdare Hukuk ve İdari Yargılama Hukuku hakkında öğrencilere temel bilgiler sunmayı amaçlamaktadır. İdare Hukuku bilgisi kapsamında öğrencilere, idari teşkilat, kamu hizmeti, kolluk, kamu malları, kamu personeli konularında genel, öz ve uygulamaya yönelik bilgiler verilmektedir. İdari Yargılama Hukuku bilgisi olarak da İdari Yargı Teşkilatının görev ve yetkileri, idari dava türleri, idari davaların incelenmesi ve kanun yolları, kararların uygulanması ve idarenin sorumluluğu konuları işlenmektedir.

Haftalık Ders İçeriği

1          Dersin tanıtımı

2          Genel Kuramlar ve Anayasal İlkeler

3          Türkiye’nin İdari Teşkilatı

4          Kamu Personel Hukuku

5          Kamu Malları

6          İdari İşlemler

7          Vize sınavı

8          Kamu Hizmeti

9          Kolluk

10        Yargı Düzenleri ve İdari Yargının Görev Alanı

11        İdari Dava Türleri

12        Davaların İncelenmesi

13        Kararlara Karşı Başvurma Yolları

14        Kararların Uygulanması

15        İdarenin Sorumluluğu

16        Final sınavı

 

ADL 106 – Klavye Eğitimi II (Zorunlu)

Dersin amacı öğrencilere klavyenin etkin ve hızlı kullanımı öğretmektir. Bu doğrultuda; Türk klavyesinin öğretilmesi ile ilgili sistem çalışmaları yapılır; Öğrencinin hatasız ve seri yazması sağlanır ve son olarak yapılan çalışmalarla öğrencilerin gelişimi izlenir. Bunda belirli barajlar uygulanır. Birinci sınıflarda baraj dakikada 100 vuruş (Harf) net olarak istenir.

Haftalık Ders İçeriği

1          Genel Tekrar ve 11-12-13 dersler Z-O- D harfleri

2          14 -15- 16 Dersler N – Ğ – Ç

3          17 -18 -19 Dersler G- H- V

4          20-21-22 Dersler B- F- P

5          23 – 24 – 25- 26 J- Ö- ; – â – : –

6          32 – 33 – 34

7          35-36

8          37 -38-39

9          Rakamlar 40- 41-42

10        43 -44 -45

11        46 -47 -48

12        58

13        Romen Rakamları

14        Yazı alıştırmaları

 

ADL 108 – İngilizce II (Zorunlu)

Bu dersi amacı başlangıç (elementary) düzeyinde İngilizce dilbilgisine sahip öğrencileri alt-orta (pre-intermediate) düzeyine çıkarmaktır. Öğrencilerin okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerinin geliştirilmesi için temel İngilizce gramer ve kelime bilgilerinin yanı sıra diyaloglar ve sınıf içi etkinliklerle desteklenmiş, görsel ve işitsel materyalleri kullanarak etkin bir dil öğrenim müfredatı takip edilmesi bu dersin amaçlarıdır. Past simple tense; count and uncount nouns; comparatives and superlatives; present continuous tense; going to; question forms; present perfect tense; ever and never; just and yet; present perfect and simple past tense konuları ders içeriğinde yer almaktadır.

 

TÜR 102 – Türk Dili ve Edebiyatı II (Zorunlu)

Yazılı ve sözlü anlatım türleri, örnekleri; konu, amaç, ana düşünce, ilmî dil, plân; dilekçe yazımı; tutanak, deneme; fıkra, makale, tenkit, tanıtma; mektup, hatırat; özgeçmiş, biyografi; seyahatname, sohbet, röportaj, nutuk; tiyatro, masal, şiir; hikâye, roman; konferans, bildiri, rapor, ilmî araştırma; ilmî araştırma yöntemleri (kitap, kütüphane ve bilgisayardan faydalanma, okuma, not alma); bir kitabın şekil bakımından nasıl meydana geldiği (dış ön kapak, ithaf sayfası, iç kapak, kısaltmalar, vd); bibliyografya çeşitleri ve kuralları; dipnot kuralları.

 

AİİT 102 – Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (Zorunlu)

İnkılâpların temel özellikleri ve Türk İnkılâbı; Türk İnkılâbını etkileyen akımlar; Türk İnkılâbının hedefi olarak Demokratik Hukuk Devleti; Türk ekonomisinin yeniden yapılanması, milli ekonomi ve küreselleşme; laik Türk hukuk sisteminin kurulması; Türk toplum yaşamına düzen ve canlılık getiren diğer yenilikler; Atatürk ilkelerinin genel niteliği ve cumhuriyetçilik ilkesi; milliyetçilik ilkesi; halkçılık ve devletçilik ilkesi; laiklik ilkesi; inkılâpçılık ilkesi; Atatürkçülüğe karşı eleştiriler ve yanıtları.

 

ADL 114 – Büro Yönetimi ve Sekreterlik (Seçmeli)

Meslek nedir? Sekreterlik meslek midir? Sekreterin üç yönden incelenmesi, İletişim ve Yönetim Fonksiyonları, Organizasyon, Yönetim nedir? Fayol, Taylor ve Bilimsel Yönetim İlkeleri, Yöneticinin Özellikleri, Ergonomi nedir? Etkili iletişim ve Etkin dinleme, Motivasyon.

Haftalık Ders İçeriği

1          Meslek nedir?

2          Sekreterlik Mesleğinin Bilimsel Yönleri

3          Sekreterin üç yönden incelenmesi

4          İnsanlarla Diyalog kapasitesi, Mesleki Bilgi.

5          Yönetim Fonksiyonları

6          Organizasyon, Yönetim

7          Fayol, Taylor, Bilimsel Yönetim İlkeleri

8          Yönetim, Yönetici nedir? Yöneticinin özellikleri nelerdir?

9          Üç özellik yaklaşımı

10        Ergonomi nedir? Amacı nedir? Büro nasıl olmalıdır?

11        Yorgunluk ve türleri, belirtileri, stres, a ve b tipi kişilik, stres azaltıcı önlemler.

12        Etkili iletişim, Etkin dinleme

13        Motivasyon

14        Genel tekrar

 

ADL 116 – Dosyalama ve Arşiv (Seçmeli)

Arşivciliğin tarihsel gelişimi; modern arşivcilik ilkeler, uygulamaları ve teknikleri; tasnif usulleri, dosyalama işlemleri ve belge yönetimi.

Haftalık Ders İçeriği

1          Dosyalamanın tanımı

2          Tarihi gelişimi

3          Yöneticiler, örgütler ve büro elemanları için taşıdığı önem

4          Örgütlerde dosyalama hizmetlerinin yönetimi

5          Etkin bir dosyalama sisteminde bulunması gereken temel özellikler

6          Dosya planı

7          Dosya planı

8          Yeni bir dosyalama sistemi geliştirme

9          Dosyalama biriminin örgütlenme ilkeleri

10        Dosyalama sistemleri

11        Dosyalama sistemleri

12        Dosyalama Süreci

13        Arşiv, arşivleme süreci

14        Dosyalama ve arşivlemede donanım ve yardımcı araç gereçler

 

ADL 120 – Yazı İşleri Mevzuatı (Seçmeli)

Kâtip sınıfından Adalet Memurlarının teşkilat içindeki yerleri ve genel olarak görevleri; Adalet Memurlarının genel olarak görevleri (zabıt kâtibi ve yardımcılarının görevleri; Yazı İşleri Müdür ve yardımcılarının HMK ve Yazı İşleri Yönetmeliğine göre görevleri); Yazı İşleri Müdürleri tarafından tutulacak kartonlar; adalet teşkilatı kalem işlemleri; Adli Emanet Memurluğu (görevleri, tutulacak defterler ve kartonlar); Cumhuriyet Savcılığı ve Adli Sicil yazı işleri; Ceza Mahkemeleri kalem işlemleri ve Ceza Mahkemelerine ait dosyaların düzenlenmesinde yapılacak işlemler; Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri yazı işleri; İdari Yargıda yazı işleri.

ÜÇÜNCÜ YARIYIL

 

ADL 201 – Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku (Zorunlu)

Bu ders kapsamında öğrencilere Ceza hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku hakkında temel bilgiler verilir. Öğrencilere verilen Ceza Hukuku bilgisi ile öğrenci suçun özel görünüş şekillerini, suçun oluşma sürecini, Ceza Hukukunda kanunilik ilkesini ve Ceza Hukukunun ile suç politikasının temel ilkelerini öğrenir, Türk Ceza Kanununun uygulama alanını kavrayabilir. Ceza Muhakemesi Hukuku bilgisi olarak Ceza Muhakemesi Hukuku kavramı; Türk Ceza Muhakemesi Hukukunun uygulanma alanı; Ceza Muhakemesi Hukukunun temel ilkeleri; muhakeme sujeleri (şüpheli, sanık, mağdur, katılan vb); Ceza Muhakemesi Hukukunda ispat ve deliller; Ceza Muhakemesi önlemleri; Ceza Muhakemesinin işleyişi ve kanun yolları konuları işlenmektedir.

Haftalık Ders İçeriği

1          Suç ve yaptırım hukukuna başlanması

2          Ceza hukukunun ve suç politikasının temel ilkeleri

3          Türk Ceza Kanunun uygulama alanları

4          Suç genel teorisi

5          Suçun yapısal unsurları: maddi-manevi unsur

6          Kast ve Taksir

7          Suçun özel görünüş şekilleri   (teşebbüs, suçluların çokluğu, azmettirme    )

8          Ceza Muhakemesi Hukuku kavramı

9          Türk Ceza Muhakemesi Hukukunun uygulanma alanı

10        Ceza Muhakemesi Hukukunun temel ilkeleri

11        Muhakeme sujeleri: şüpheli, sanık, mağdur, katılan vb

12        Ceza Muhakemesi Hukukunda ispat ve deliller

13        Ceza Muhakemesi önlemleri

14        Ceza Muhakemesinin işleyişi ve kanun yolları

 

ADL 203 – Ticaret Hukuku (Zorunlu)

Dersin amacı ticari işletme, şirketler ve kıymetli evrak hukukunun ilke ve esaslarını ve bunlara ilişkin düzenlemeleri detaylı olarak inceleyip, öğrencilere kavratmaktır. Bu kapsamda öğrencilere ticari işletme hukukunun genel esasları; tacir kavramı ve tacir olmanın sonuçları; haksız rekabet; ticari defterler; ticaret unvanı ve işletme adı arasında farklar; Kıymetli Evrak Hukukunun genel esasları; bono, poliçe ve çek ile Türk Ticaret Kanununda yer alan şirket tipleri konuları anlatılmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

1          Ticaret Hukukunun konusu ve ticari işletme kavramı

2          Ticari işletmeye ilişkin hukuki işlemler: ticari işletmenin rehni ve devri, ticari iş ve ticari hüküm

3          Tacir ve tacir olmanın sonuçları, ticaret sicili, ticaret unvanı

4          Tacir yardımcıları

5          Haksız rekabet, ticari defterler

6          Şirketler hukukuna giriş: adi ortaklık

7          Ticaret şirketlerinin genel hükümleri; şirketler topluluğu; birleşme, bölünme, tür değiştirme

8          Ara sınav

9          Kollektif ve komandit şirket

10        Anonim şirketler

11        Limited şirketler

12        Kıymetli evrak hukukuna giriş, kıymetli evrak türleri

13        Kıymetli evraklarda def’iler, tür değiştirme, ziya ve iptal, kambiyo senetleri

14        Poliçe

15        Bono-çek

16        Final

 

ADL 205 – Medeni Usul Hukuku (Zorunlu)

Maddi hukukun, usul hukukundan ayrımı ve Usul Hukuku kavramı; Medeni Usul Hukukunda görev ve yetki; hâkimin davaya bakmaktan yasaklılığı ve reddi; taraf ve kimlerin taraf olacağına ilişkin bilgiler; Medeni Usul Hukukunda yargılamaya ilişkin olan ilkeler; dava çeşitleri, dava açmanın şartları ve davanın açılması; ilk itirazlar; davanın konusunun nasıl ve hangi deliller ile ispatlanacağı; basit yargılama usulü ve yargılama ücreti dava sonucunda hüküm verilmesi ve bu hükme karşı ne şekilde kanun yoluna gidileceği; çekişmesiz yargı;  tahkim konuları dersin içeriğini oluşturur.

Haftalık Ders İçeriği

1          Maddi hukukun, usul hukukundan ayrımı ve Usul Hukuku kavramı; Medeni Usul Hukukunda görev ve yetki

2          Hâkimin dava bakmaktan yasaklılığı ve reddi

3          Taraf ve davaya katılan üçüncü kişiler

4          Medeni Usul Hukukunda yargılamaya ilişkin olan ilkeler; dava çeşitleri, dava şartları, ilk itirazlar

5          Davanın açılması, dilekçeler ve ön inceleme

6          Tahkikat

7          İspat ve Deliller

8          Deliller

9          Hüküm

10        Davaya son veren taraf işlemleri

11        Basit yargılama usulü ve yargılama ücreti

12        İstinaf

13        Temyiz

14        Yargılamanın iadesi ve çekişmesiz yargı

15        İhtiyati tedbir, delil tespiti ve diğer geçici hukuki korumalar

16        Tahkim

 

ADL 207 – Tebligat Hukuku (Zorunlu)

Bu dersin içeriği, tebligat kavramı ve tanımı; tebligatın çeşitleri (PTT vasıtasıyla tebliğ, memur vasıtasıyla tebliğ, doğrudan doğruya tebliğ, ilan yoluyla tebliğ); kazaî tebligatın yapılacağı kişiler ve zaman, kazaî nerede ve nasıl yapılacağı; kazaî tebligatın yapılamaması; tebligatın yok sayılması; usulsüz tebliğ ve tebligatın geçerli hale gelmesi konularından oluşmaktadır.

 

 

ADL 209 – Klavye Eğitimi III (Zorunlu)

Dersin amacı öğrencilere klavyenin etkin ve hızlı kullanımı öğretmektir. Bu doğrultuda; Türk klavyesinin öğretilmesi ile ilgili sistem çalışmaları yapılır; Öğrencinin hatasız ve seri yazması sağlanır ve son olarak yapılan çalışmalarla öğrencilerin gelişimi izlenir. Bunda belirli barajlar uygulanır. İkinci sınıflarda baraj dakikada 200 vuruş (Harf) net olarak istenir. Yılsonuna kadar öğrencinin hukuki yazıları şekilli olarak yazması ve bunun üzerinden not alması sağlanır. Klavye Eğitimi III dersi kapsamında iş mektupları ve en kısa sürede hızlı ve doğru metin yazma eğitimi verilir.

Haftalık Ders İçeriği

1          Manüskri yazma

2          İş mektubu

3          Bakarak hızlı yazma çalışması

4          İntersteno’da hız çalışması

5          Adli yazışma örneklerinden çalışma

6          İş Mektubu

7          Adli yazışma örneklerinden çalışma

8          İntersteno’da hız çalışması

9          İntersteno’da hız çalışması

10        İntersteno’da hız çalışması

11        İntersteno’da hız çalışması

12        İntersteno’da hız çalışması

13        İntersteno’da hız çalışması

14        İntersteno’da hız çalışması

 

ADL 213 – Adli Tıp (Seçmeli)

Adli Tıbbın konusu, önemi ve gelişimi, hekimlerin adli görevleri ve bilirkişilik; ölüm bilgisi (ölüm, ansızın ölüm, şüpheli ölüm ve doğal ölümler, klinik ölüm, hücresel ölüm, beyin ve beyin sapı ölümü, yalancı ölüm, ötanazi, ölüm halinin saptanması); ölümün belirtileri, erken ve geç tanısı, ölüm zamanın tespiti; ölü muayenesi, muayene tutanağı, adli otopsi; yaralar, yaraların sınıflandırılması ve çeşitleri (kesici ve batıcı alet yaralanmaları, künt yaralanmalar, ateşli silah yaralanmaları, termal yaralanmalar, elektrik ve yıldırım çarpma yaralanması; yaraların bölgelerine göre değerlendirilmesi, yaralarla ilgili yasal kavramlar; alkol kullanımı ve trafik kazaları; kimlik belirtimi ve metodları; kıl, kemik, leke incelemeleri; yazı ve imza tetkikleri; seksüel adli tıp, evlenme, doğum ve düşükler; cinsel suçlar, aile içi şiddet; adli psikiyatri, çocuklar ve erişkinlerde cezai sorumluluk; akıl hastalıkları ve zeka kusurlularda medeni ehliyet ve cezai sorumluluk; insan öldürme, infantisit suçları ve yasal kavramlar; adli toksikoloji, uyuşturucu, uyutucu ve alışkanlık yapan maddeler ve ilgili yasal düzenlemeler; hekim sorumluluğu; taksirli (kusurla ilgili) suçlar; adlî raporlar.

 

ADL 215 – Adalet Psikolojisi (Seçmeli)

Adalet Psikolojisinin amaçları; Adalet Psikolojisinin alanı;  Adalet Psikolojisinde metot; suçluların sınıflandırılması; sanık-mağdur-tanık psikolojisi.

 

ADL 217 – Memur Hukuku (Seçmeli)

Memur Hukuku, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre devlet memuru olmak isteyen bireyin taşıması gereken şartları; memur olduktan sonra ne gibi haklara, sorumluluklara sahip olduğunu ve tabi bulunduğu yasakları ve hangi hallerde memurluğunun sona ereceğini inceleme konusu yapar. Bu inceleme sırasında 1982 Anayasası ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile birlikte idare hukuku genel teorisi esas alınır.

Haftalık Ders İçeriği

1          Dersin tanıtımı

2          Kamu Görevlisi Kavramı

3          Devlet Memurluğuna Giriş

4          Devlet Memurlarının Ödev ve Sorumlulukları

5          Devlet Memurlarının Hakları

6          Devlet Memurlarının Tabi Olduğu Yasaklar

7          Vize sınavı

8          Disiplin Soruşturması

9          Disiplin Cezaları ve Sonuçları

10        Ceza Soruşturması

11        Görevden Uzaklaştırma

12        Devlet Memurluğuna Alınma Şartlarının Yokluğu Veya Kaybedilmesi Nedeniyle Devlet Memurluğunun Sona Ermesi

13        Devlet Memurluğundan Çekilme

14        Devlet Memurluğundan Çıkarılmayı Gerektiren Disiplin Suçları

15        Devlet Memurluğundan Çıkarılmayı Gerektiren Diğer Nedenler

16        Final sınavı

 

ADL 219 – Çekişmesiz Yargı İşleri (Seçmeli)

İlk defa 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile açıkça düzenlenen çekişmesiz yargılama işleri hakkında öğrencilere bilgi vermeyi amaçlayan bu dersin içeriği; çekişmesiz yargı işi kavramı; çekişmesiz yargıya başvurma kriterleri; çekişmesiz yargı işlerinde genel kriterler (ilgililer arasında uyuşmazlık olmayan haller, ilgililerin, ileri sürebileceği herhangi bir sübjektif hakkının olmadığı haller, hâkimin re’sen harekete geçerek hukuku uyguladığı haller); çekişmesiz yargı işlerinde görevli ve yetkili mahkeme; çekişmesiz yargı işlerinde yargılama usûlü; çekişmesiz yargıda “ilgili” kavramı; çekişmesiz yargıda re’sen araştırma ilkesi; çekişmesiz yargı kararlarının yazımı; çekişmesiz yargı kararının niteliği; çekişmesiz yargıda kanun yolu; yargı organları dışındaki mercilerin gerçekleştirdiği çekişmesiz yargı işleri konularından oluşmaktadır.

 

ADL 221 – Mesleki Etik, İletişim ve Protokol (Seçmeli)

Bu ders Adalet Meslek Etiği ile Mesleki İletişim ve Protokol konu başlıklarını içermektedir. Adalet Meslek Etiği konusu, adalet mesleğine mensup, adalet mekanizmasının işlemesi için çalışan kişilerin ve kurumların sorumluluğunu geliştirmeyi amaçlar. Etik, kişinin içindeki kontrolü ve sorumluluğu; hesap verebilirlik ise dıştan kişiye yönelik bir denetim sürecini anlatır. Bu konu başlığının temel amacı, hesap verebilirlik ve etik kavramları arasındaki ilişkiyi ortaya koymak ve bu kavramların kamu yönetiminin dürüstlüğünü sağlamadaki rollerini değerlendirmektir. Mesleki İletişim ve Protokol konusu ise, etik sahibi bir adalet meslek mensubunun çalıştığı kurumda, gerek çalışma arkadaşları ve halk, gerekse kurumsal hiyerarşik üstler ile olan iletişim ve etkileşim kurallarını içermektedir. Bu kapsamda terbiye, nezaket, görgü ve zarafet kuralları; iş yaşamında örgüt hiyerarşi ve protokol kuralları; yazılı ve sözlü iletişimde protokol; Açılış, törenler ve konuşmalarda protokol kuralları; protokol listeleri (Ankara’da uygulanan devlet protokol listesi, illerde uygulanan protokol listesi, yabancı konuklar şeref salonu protokol listesi); bayrak protokolü gibi konular detaylı olarak işlenecektir.

 

ADL 223 – Belediye Mevzuatı (Seçmeli)

Belediye mevzuatı dersi, yerel yönetim birimi olan belediyelerin kuruluş, işleyiş biçimlerini, sahip olduğu organlarla birlikte yetki-görev ve sorumluluklarını inceleme konusu yapar. Bu inceleme sırasında 1982 Anayasası ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ile birlikte idare hukuku genel teorisi esas alınır.

Haftalık Ders İçeriği

1          Dersin tanıtımı

2          Belediye Kurulması ve Sınırlarının Tespiti

3          Belediye Tüzelkişiliğinin Sona Erdirilmesi

4          Belediyenin Görevleri

5          Belediyenin Yetki ve İmtiyazları

6          Belediye Teşkilatı ve Personeli

7          Vize

8          Belediyelerin Denetimi

9          Belediye Meclisi

10        Belediye Meclisinin Feshi ve Meclis Üyeliğinin Sona Ermesi

11        Belediye Encümeni

12        Belediye Encümeninin Görev ve Yetkileri

13        Belediye Başkanı

14        Belediye Başkanlığının Sona Ermesi

15        Görevden Uzaklaştırma

16        Final

 

ADL 225 – Damga Vergisi ve Harçlar Bilgisi (Seçmeli)

Damga Vergisinin tanımı ve unsurları; Damga Vergisinin konusu; Damga Vergisi ile ilgili mevzuat; Damga Vergisinde matrah ve oran; Damga Vergisinin sorumlusu; Damga Vergisinde vergi kolaylıkları; harcın hukuki dayanağı ve kaynağı; harçlar ile ilgili mevzuat; adli yargıda uygulanan harçlar; idari yargıda uygulanan harçlar; harçların hesaplanması; harçların tahsilâtı.

 

DÖRDÜNCÜ YARIYIL

 

ADL 202 – Ceza Evi İdaresi ve İnfaz Hukuku (Zorunlu)

Bu dersin içeriği infaz hukukun temel esasları, infazın genel şartları ve cezalar, infaz kurumuna kabul, infazın planlanması, hükümlünün hak ve yükümlülükleri, topluma kazandırma ve denetimli serbestlik, infaz kurumlarında uygulanacak rejim, düzen ve güvenlik, hükümlülerin nakli, infazın gevşetilmesi ve cezanın infazını etkileyen nedenler, ceza infaz kurumları, işleyişi ve personelleri, özel infaz şekilleri, tutukluluk, adli kontrol kararlarının infazı, infaz mahkemesi ve infazın denetlenmesi konularından oluşmaktadır.

 

ADL 204 – İcra ve İflas Hukuku (Zorunlu)

Bu dersin içeriği İcra ve İflas Hukukuna giriş ve genel hükümler; icra teşkilatı; cebri icra çeşitleri (ilamsız icra, ilamlı icra, rehinin paraya çevrilmesi yolu ile takip, haciz yolu ile takip); ihtiyati haciz; kamu alacaklarının tahsili; iflas yoluyla takip (adi iflas yoluyla takip, doğrudan doğruya iflas halleri); iflasın hukuki sonuçları; iflasın tasfiyesi; iflasın kapanması ve kaldırılması; iflas suçları; basit tasfiye; iptal davaları ve Konkordato Hukuku (iflas içi konkordato – iflas dışı konkordato) konularından oluşmaktadır.

 

ADL 206 – Avukatlık ve Noterlik Mevzuatı (Zorunlu)

Bu ders Avukatlık Mevzuatı ve Noterlik Mevzuatı olmak üzere iki başlıkta ele alınmaktadır. Avukatlık  Mevzuatı konusu kapsamında avukatlık mesleğinin tanımı ve özellikleri; avukatlık mesleği hakkında genel bilgiler; avukatlık mesleğine kabul için gerçekleşmesi gereken şartlar (avukatlık stajı, Baro Levhası); avukatın görev ve yetkileri; avukatın hakları ve yükümlülükleri; avukatın yardımcıları aracılığıyla yürütebileceği işler; Vekâlet Sözleşmesi ve avukata temsil yetkisi verilmesi; davaya vekâletin kapsamı; avukatlık tekeli ve avukatlık meslek kuralları konuları ele alınacaktır. Noterlik  Mevzuatı konusu kapsamında ise noterliğin tanımı, niteliği, hukuktaki yeri ve noterlik mesleğine kabul; noterlerin kuruluşu ve yetki çevresi, noterlik ve mesleki organizasyonu (Noter Odaları, Türkiye Noterler Birliği, Noterlik Dairesi ve personeli); noterler hakkındaki yasak ve yükümlülükler; noterlerin görevleri (genel ve özel olarak), hak ve yükümlülükleri; noter işlemleri ve noterlik işlemlerinde uyulacak şekiller; noterlerin belgelendirdikleri işlemlerin ispat gücü; noterlerin hukuki sorumlulukları konuları ele alınacaktır.

 

ADL 208 – Klavye Eğitimi IV (Zorunlu)

Dersin amacı öğrencilere klavyenin etkin ve hızlı kullanımı öğretmektir. Bu doğrultuda; Türk klavyesinin öğretilmesi ile ilgili sistem çalışmaları yapılır; Öğrencinin hatasız ve seri yazması sağlanır ve son olarak yapılan çalışmalarla öğrencilerin gelişimi izlenir. Bunda belirli barajlar uygulanır. İkinci sınıflarda baraj dakikada 200 vuruş (Harf) net olarak istenir. Yılsonuna kadar öğrencinin hukuki yazıları şekilli olarak yazması ve bunun üzerinden not alması sağlanır. Klavye Eğitimi IV dersi kapsamında özellikle adli yazışmalar ve en kısa sürede hızlı ve doğru metin yazma eğitimi verilir.

            Haftalık Ders İçeriği

1          Manüskri yazma

2          Adli yazışma örneklerinden çalışma

3          Bakarak hızlı yazma çalışması

4          İntersteno’da hız çalışması

5          Adli yazışma örneklerinden çalışma

6          Adli yazışma örneklerinden çalışma

7          Adli yazışma örneklerinden çalışma

8          İntersteno’da hız çalışması

9          İntersteno’da hız çalışması

10        İntersteno’da hız çalışması

11        İntersteno’da hız çalışması

12        İntersteno’da hız çalışması

13        İntersteno’da hız çalışması

14        İntersteno’da hız çalışması

 

ADL 210 – Staj (Zorunlu)

Öğrenciler toplamda 20 iş günü adalet hizmeti ile ilgili kurumlarda staj yaparlar.

 

ADL 214 – Kamu İhale Hukuku Bilgisi (Seçmeli)

Dersin amacı öğrencilere Kamu İhale Hukukuna ilişkin temel bilgi, ilke ve esasları kazandırmak ve Kamu İhale Mevzuatı ve uygulamalarını kavratmaktır. Bu doğrultuda 4734 sayılı Kanun’un kapsamı, istisnaları ve temel ilkeleri; kamu alımları hazırlık sürecinde idarelerce yapılması gerekenler; 4734 sayılı Kanun ile belirlenen usuller, diğer kamu alım yöntemleri; ihale dokümanının hazırlanması ve ihale sürecine ilişkin hususlar (ihale ilanı, ihale komisyonları, ihalelere katılma koşulları, teklif, tekliflerin değerlendirilmesi, ihalenin karara bağlanması, ihalenin yapılmaması veya iptali); Türkiye’de kamu alımlarının denetimi, yargısal denetim konuları ele alınmaktadır.

 

ADL 216 – Genel Muhasebe (Seçmeli)

Muhasebenin temel kavramları ve muhasebe sistemi, finansal tablolar, muhasebe süreci bilanço hesapları, gelir tablosu hesapları dersin içeriği kapsamındadır.

Haftalık Ders İçeriği

1          Muhasebenin tanımı, tarihsel gelişimi, muhasebenin temel kavramları, finansal tabloların hazırlanması

2          Hesapların tanımı, niteliği, işleyişi, kodları, tanımlanması

3          Muhasebe süreci, bilgi akışı, defterler, belgeler

4          Hazır değerler

5          Alacaklar (ticari alacaklar, ortaklardan alacaklar, personelden alacaklar, diğer alacaklar)

6          Finansal varlıklar (menkul kıymetler, hisse senetleri, borçlanma kağıtları, diğer menkul kıymetler)

7          Stoklar (ticaret işletmelerinde stoklar, ticaret işletmelerinde satılan malların maliyetinin ve dönem kar/zararının hesaplanması)

8          Mali duran varlıklar

9          Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar, mali borçlar (banka kredileri, çıkarılmış bono ve senetler, çıkarılmış tahviller)

10        Ticari borçlar (satıcılar, borç senetleri, alınan depozito ve teminatlar)

11        Diğer yabancı kaynaklar (diğer borçlar, alınan sipariş avansları, borç ve gider karşılıkları…)

12        Özkaynaklar (ödenmiş sermaye, yedekler, geçmiş yıllar karları ve zararları, faaliyet dönemi karı ve zararı)

13        Gelir ve giderler (gelirlerin muhasebeleştirilmesi, giderlerin muhasebeleştirilmesi)

14        Gelir ve giderler (gelirlerin muhasebeleştirilmesi, giderlerin muhasebeleştirilmesi)

 

ADL 218 – Banka ve Sigorta Hukuku (Seçmeli)

Ders içeriği Banka Hukuku bilgisi ve Özel Sigorta Hukuku bilgisi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Banka Hukuku bilgisi kapsamında genel olarak banka işletmesi; bankacılık işlemleri (tevdi işlemleri, kredi işlemleri ve ödeme işlemleri); banka türleri, bankanın kuruluşu ve faaliyete geçmesi, bankanın Organları; bankaların işlemleri ve kanun tarafında bankaların işlemlerine getirilmiş olan emredici nitelikteki temel kurallar, sınırlamalar ve yasaklar; bankaların denetimi ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu; kısaca Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve Türkiye Bankalar Birliği. Özel Sigorta Hukuku bilgisi kapsamında ise sigorta hukukunun temel ilkeleri, sigortacılık yapan müesseseler, sigorta aracıları, sigorta akdi ve esasları, sigorta sözleşmesi yapma mecburiyeti ilkesi, sigorta sözleşmelerinin tasnifi, sigorta sözleşmesinde tarafların hakları ve borçları, sigorta sözleşmesinin değiştirilmesi ve sona ermesi, sigorta hukukunda riziko kavramı, reasürans, sigorta hakkının ve sigorta alacağının devri gibi konular işlenmektedir.

 

ADL 220- Çocuk Hukuku (Seçmeli)

Bu dersin içeriği çocuk hukuku ve çocuk haklarının önemi, konusu, kaynakları ve hukuk sistemindeki yeri, Türk Medeni Kanununda çocukların hukuki durumu ve hakları çocuğun kişiliği, nişanlanma ve evlenme, nafaka, soybağı, evlat edinme velayet ve çocuk malları konularını kapsamaktadır.